Ontdek onze geschiedenis

 

Voorheen beschikbare informatie wees op de oprichting van de Gilde Sint Sebastiaan "De Eendracht van Oijdonck" in Bachte-Maria-Leerne in de loop van het jaar 1866. Als vanzelfsprekend werd een viering voor het 150-jarig bestaan gepland in 2016 en werd beslist hierover een boek uit te geven.

Maar in tegenstelling tot de informatie die eerder beschikbaar was, is gebleken dat de Gilde bestaat sedert het jaar 1865. En misschien is de Gilde ook nog (veel?) ouder. We kondnen dus met zekerheid het (minstens) 151-jarig bestaan van de Gilde vieren.

 

Waarschijnlijk door bezieling van de adellijke familie t’Kint de Roodenbeke werd de Gilde in 1865 opgericht. Of nieuw leven ingeblazen…

Sedert die datum heeft de Gilde bestaan tot op vandaag. Weliswaar niet altijd even actief en niet steeds op dezelfde wijze.

Opvallend is dat, door de jaren heen, de Gilde een grote bloei kende tijdens de jaren waarin de familie t’Kint de Roodenbeke het burgemeesterschap waarnam in de gemeente Bachte-Maria-Leerne.

Een niet te verwaarlozen persoon in het bestaan van de Gilde is ook E.H. Pastoor-dichter Baziel De Craene, die een grote stimulans gaf aan het bestaan van de Gilde in de loop van de dertiger jaren. Door zijn toedoen werd een tweede wip van 18 m hoog opgericht. Daarvoor werd een lariks uit de bossen van Kasteel Ooidonk gebruikt. De plaatsing werd uitgevoerd door de firma Claeys (boomzagers en houtzagerij) uit Drongen, wiens zaakvoerder tevens lid was van de Gilde in Leerne. In de 1ste helft van de jaren 1960 werden de 2 staande wippen (een grote en een kleine) afgebroken. De reden daarvan is onbekend.

Volgens mondelinge informatie en enkele bewijsstukken heeft de Gilde vanaf dat ogenblik, gedurende een periode tot halfweg de jaren ’90, geschoten op de liggende wip in gasthof 'Het Lusthof' te Bachte-Maria-Leerne (Bachte) onder de naam “Oydonckschutters".

 

In 1993 werd de Gilde eens te meer nieuw leven ingeblazen door de schietingen op staande wip te hervatten. Dit initiatief werd genomen door o.a. de huidige bestuursleden Danny De Vetter en Johan Van Hee, en ere-baljuw Marc De Weirt, die tevens de Gilde tot een vzw omvormden.

 

De vader van de huidige Graaf, Juan Graaf t’Kint de Roodenbeke, toen President van de Europese Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (EGS) patroneerde dit gebeuren en liet ook de eerste handboogschieting op open staande wip doorgaan in de tuin van zijn kasteel op 26 juni 1993. Gastspreker was de Secretaris-Generaal van de K.N.B.B.W., de heer Willy Vander Heggen. Ook de heer Jean Pierre Kerckaert, toenmalig Griffier van de Gentse Hoofdgilde vereerde ons met zijn aanwezigheid. Kort daarop verleende de Stad Deinze de toelating om een terrein te gebruiken, gelegen aan de Groenevelddreef in Bachte-Maria-Leerne, "De Gavers" genoemd. Er werd een staande wip gebouwd met een hoogte van 28m, afkomstig van Zillebeke. De eerste schieting ging daar door op 27 maart 1994.

Als deken van de maatschappij werd Valère Van Hee gekozen. Hij was een overblijvend lid van de maatschappij in haar vorige vorm. Dit om de continuïteit te verzekeren.

Op 25 maart 1995 werd in de kapel van het kasteel Ooidonk de vlag gewijd, een schenking van de Graaf.

 

De Gilde mag zich verheugen vanaf 27 mei 1995 de titel te dragen van “Graaflijke Handbooggilde St. Sebastiaan-Eendracht van Ooidonk”. Deze titel werd ons geschonken door de heer Juan Graaf t’Kint De Roodenbeke.

Nog in datzelfde jaar (7 oktober 1995) werd een tweede wip, een muitwip, geplaatst. Er werden twee wippen aangekocht, afkomstig van de schuttersgilde “De Ster” uit St-Niklaas. Slechts één wip werd geplaatst.

 

In 1998 werd het “eerste lustrum van de heropleving” gevierd met talrijke genodigden en een academische zitting, geleid door acteur Nolle Versyp en toespraken van de Hoofdman, de Graaf, Hoofdman Noel Bouquet van de Gentse Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde en van de voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan van de Belgische Schuttersgilden, de heer Stan Krolicki. De heer Jos Van der Stappen, voorzitter van de K.N.B.B.W was eveneens aanwezig op deze viering.

Bij die gelegenheid werd door Hoofdman Noel Bouquet de officiële oorkonde van de "Gilde-erkenning" overhandigd. Na deze plechtigheid volgde een receptie en ontvangst in het Kasteel Ooidonk.

 

In 2003 kon het “tweede lustrum” gevierd worden. Het programma startte op vrijdagavond in het Kasteel Ooidonk met ontvangst door de Graaf en met de huldiging van Danny De Vetter voor zijn inzet gedurende 10 jaar als Hoofdman van de Gilde. Op zaterdag ging een grote invitatieschieting door in het domein Ooidonk met vele genodigden en onze Petergilde “De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebastiaan Gent”.

 

2008 was het jaar van het plaatsen van een totaal nieuwe muitwip, hoogte 32m, met een nieuwe indeling: hoge, zijden, kallen, poeljen en 4 latten. Het metaal voor het maken van de wip werd geschonken door onze Deken Johan Van Hee.

Tevens werd in dat jaar het 15-jarig bestaan – “derde lustrum” – gevierd, met ontvangst in het Kasteel Ooidonk, een academische zitting geleid door de welbekende acteur Jo Decaluwe en met toespraken door de Hoofdman, de Graaf, Burgemeester Jacques Deruyck, en de eerder genoemde Stan Krolicki. Tot de aanwezigen behoorde eveneens de heer Hugo Steyls, Koning 1983–1985 van het EGS. Receptie en lunch vonden plaats in de tuinen van het kasteel.

In de namiddag was er een grote prijzenschieting met 63 schutters, opnieuw in aanwezigheid van onze Petergilde uit Gent.

 

In 2013 werd het 20-jarig bestaan gevierd,  het 4de lustrum sedert de heropleving van de Gilde. Deze viering gebeurde in beperkte kring gezien de wankele gezondheidstoestand van onze beschermheer Juan Graaf t’Kint de Roodenbeke. Deze laatste overleed kort nadien, op 12 september 2013.

Onze Gilde werkte in 2014 mee aan de viering van 150 jaar aanwezigheid van de familie t’Kint de Roodenbeke op het Kasteel Ooidonk.

 

Naar aanleiding van voormeld boek en de bewezen geschiedenis van onze Gilde werd  op 10 februari 2016 de aanvraag ingediend voor de titel van “Koninklijk Brevet”. Een bijkomende studie die een visie weergaf voor de komende vijf jaren, met onder andere de organisatie van het “EST 2021” te Deinze, werd als bijkomend verantwoording voorgelegd.

Op 18 april 2016 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd op ons verzoek in te gaan.

Het officiële brevet dat de beslissing van de Koning bekrachtigt werd ons door de Gouverneur van onze Provincie Oost-Vlaanderen, de heer Jan Briers, op 21 juli 2016, overhandigd.

 

Voortaan zal onze Gilde de naam dragen:

“KONINKLIJKE en GRAAFLIJKE HANDBOOGGILDE ST SEBASTIAAN de EENDRACHT van OOIDONK”.

 

Op 23 juni 2018 vierde de Gilde haar 25-jarig bestaan tijdens een grootse, stijlvolle viering in de tuinen van het Kasteel Ooidonk, opgeluisterd door o.m. optredens van de Koninklijke Harmonie Sint Caecilia te Deinze.

Er werd geschoten op een mobiele muitwip en op een mobiele liggende wip, geplaatst in de tuin van het Kasteel.

De festiviteiten gingen door in een grote tent, die de week voordien ook werd gebruikt voor de viering van de fusie van Deinze en Nevele, tot de stad met de nieuwe naam “Deinze – Het land van Nevele”.

We werden vereerd met een groot aantal aanwezigen, waaronder het voltallig College van Burgemeester en Schepenen van de stad Deinze, afgevaardigden van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS), en een afvaardiging van de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Bij die gelegenheid werd Danny De Vetter gehuldigd voor zijn 25-jaar onafgebroken voorzitterschap als Hoofdman van de Gilde. Hij ontving uit erkentelijkheid en als aandenken een toepasselijk en origineel kunstwerk van een plaatselijk, zeer gewaardeerd kunstenaar, Stief De Smet. Op dat ogenblik werden eveneens de nieuwe breuken voor elk bestuurslid ingehuldigd en officieel overhandigd.

Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om de officiële lancering aan te kondigen van de organisatie van het driejaarlijkse Europees Schutterstreffen EST DEINZE 2021, waarvan de organisatie hoofdzakelijk in handen is van onze Gilde, samen met een aantal andere enthousiaste medewerkers.

 

Op basis van een tekst die geschreven werd door onze Hoofdman Danny en op punt gesteld door gewezen Deins Stadsdichter Luc Martens, werd een Gildelied gecomponeerd, op de tonen van een oude volksmelodie. Het lied werd voor het eerst gezongen op de plechtige misviering die werd gehouden ter gelegenheid van de Gildedag van de FVHS te Deinze op 29 september 2019.

 

2019 is ook het jaar van de lancering van ons eigen schuttersbier “Qoedoeble, blond Belgian”.

Het werd een donkerblond bier met hoge gisting, met een alcoholgehalte van 6°, een fruitig aroma en een stevige, hoppige smaak met subtiele bitterheid. De eerste brouwte, die officieel werd voorgesteld op 29 juni 2019,  vertoonde nog een aantal onvolkomenheden, zoals een te hoog schuimgehalte. Maar vanaf de twee brouwte beschikken we over een zeer in de smaak vallend, vlot drinkbaar bier. Het bier wordt op kleine schaal aan de man gebracht door verkoop in ons Gildelokaal, in enkele horeca-zaken en een aantal kleinhandelaars in Deinze. Bovendien is het een ideaal geschenk voor vele gelegenheden.

 

Onze gilde die groeit en bloeit telt momenteel (2020) een 60-tal gedreven leden, die regelmatig samenkomen op aangename en spannende schietingen, die steeds gemoedelijk en kameraadschappelijk verlopen.

 

“Lang leve onze Gilde”.

 

Het Bestuur.